ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Website unitedpharma.com.vn (sau đây gọi tắt là “website”) thuộc sở hữu của Công ty TNHH United International Pharma (sau đây gọi tắt là “UIP”, “chúng tôi”, hoặc “công ty chúng tôi”). Xin vui lòng đọc các điều kiện và điều khoản (sau đây gọi tắt là “các điều khoản”).

1. Chấp nhận các điều khoản

1.1  Khi sử dụng website này, khách hàng phải tuân thủ các điều khoản và quy định của pháp luật. Với việc tiếp cận và truy cập website này, khách hàng cam kết đã đọc, hiểu và chấp thuận các điều khoản này. 

1.2  UIP có quyền thay đổi các điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc sử dụng website sau khi các điều khoản đã được thay đổi đồng nghĩa với việc khách hàng chấp thuận các điều khoản sửa đổi này. Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng website này.

2. Tuân thủ pháp luật

Tất cả các vấn đề liên quan đến các điều khoản sử dụng này đều tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.

3. Các đề mục

Các đề mục sử dụng trong các điều khoản này chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho người đọc và các đề mục này không được sử dụng để xác định ý nghĩa hoặc giải thích các điều khoản này.

4. Thẩm quyền

Website này do Công ty TNHH United International Pharma và các đơn vị liên kết vận hành và quản lý.

5. Tên thương mại:

Tất cả tên, tên miền, tên nhãn hiệu, biểu tượng thương mại, logo, khẩu hiệu, tên thương mại bao gồm, nhưng không giới hạn, các tên sản phẩm của UIP và theo sau là dấu hoa thị (*) hoặc ký tự TM là tên thương mại hoặc tài sản độc quyền của UIP. Các tên thương mại, tên nhãn hiệu, biểu tượng thương mại, logo, khẩu hiệu, biểu tượng dịch vụ, tên công ty khác trên website này đều thuộc quyền sở hữu của cơ quan tương ứng.

6. Liên kết

6.1  Phiên bản hiện nay của các điều khoản sẽ được duy trì trên website này. Khách hàng không thể tạo ra liên kết từ bất kỳ website nào đến bất kỳ phần nào của website của chúng tôi ngoài trang chủ mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Nếu khách hàng liên kết đến website này, khách hàng phải tự chịu rủi ro.

6.2  Các liên kết trên website này có thể dẫn đến các website khác và một số thông tin trên website này do bên thứ ba cung cấp. UIP không chịu trách nhiệm về tính kịp thời hay tính chính xác của các thông tin đó. Khách hàng phải trực tiếp xác minh các thông tin đó với bên thứ ba. Việc đăng liên kết đến website khác hoặc đề cập đến sản phẩm hay dịch vụ với tên thương mại, thương hiệu, nhà sản xuất hay các thông tin khác trên website này không thể hiện hay hàm ý là UIP khuyến nghị hay đồng tình với các thông tin này. Khách hàng tự chịu rủi ro khi tiếp cận với các trang web được liên kết thông qua website này và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với sự truy cập của khách hàng vào các website liên kết.

7. Không sử dụng trái phép hoặc vi phạm pháp luật

Là điều kiện bắt buộc khi sử dụng website này, khách hàng phải tuân thủ quy định, quy chế, pháp luật, nội quy liên quan của chúng tôi. Ngoài ra, khách hàng phải cam kết không sử dụng website này với mục đích bất chính hoặc bị pháp luật nghiêm cấm, hoặc vi phạm các điều khoản, điều kiện sau đây. Khách hàng đồng ý: a. Không đăng, gửi thư điện tử hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào bị coi là bất hợp pháp, không lành mạnh, đe dọa, lăng mạ, kích động, nói xấu, khiếm nhã, bôi nhọ, xâm phạm đến sự riêng tư của người khác, phân biệt chủng tộc hoặc những hành vi không chấp nhận được. b. Không đăng, gửi thư điện tử hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu chứa vi rút phần mềm hoặc mã máy tính, các tập tin, chương trình với mục đích gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông. c. Không gây cản trở hoặc phá hủy dịch vụ hoặc mạng liên kết với dịch vụ, hoặc không tuân thủ luật lệ, quy trình, chính sách, thủ tục hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.

8. Thông tin cung cấp

8.1  Bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng khách hàng gửi cho UIP dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được chúng tôi xem như là tài liệu không riêng tư và không độc quyền và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi UIP hoặc những công ty liên kết, chi nhánh cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, tái bản, truyền tải, xuất bản, phổ biến rộng rãi, đăng tải, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Bất kể những điều đã nói ở trên, tất cả dữ liệu cá nhân khách hàng cung cấp cho UIP sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của UIP. UIP không chịu trách nhiệm trả lời thông tin được khách hàng đăng tải trên website.

8.2  Trang web này, các dịch vụ và sản phẩm có trên website này chỉ nhằm để cho các công dân Việt Nam sử dụng.

9. Tuyên bố từ chối đảm bảo và giới hạn trách nhiệm

9.1  Những thông tin, tài liệu trong website được cung cấp theo nguyên tắc “nguyên trạng” và “sẵn có”. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của những thông tin, báo cáo, nội dung hoặc tài liệu này và từ chối một cách rõ ràng tất cả các trường hợp đảm bảo đối với những thông tin sai sót, không đầy đủ và thiếu chính xác. UIP sẽ cố gắng nhưng không có nghĩa vụ cải tiến hoặc hiệu chỉnh mọi thông tin sai sót, thiếu chính xác đã được đăng tải trên website và những thông tin bao gồm thông tin giá cả và hàng hóa có thể thay đổi, điều chỉnh và cập nhật mà không cần thông báo.

9.2  Chúng tôi cũng không đảm bảo website có thể được truy cập vào bất kỳ lúc nào, sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. UIP luôn cố gắng đảm bảo thông tin trên Trang web này là chính xác và kịp thời nhưng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hay sự gián đoạn nào. Khách hàng phải tự chịu rủi ro đối với việc sử dụng website này

9.3  Chúng tôi không cam kết rằng tất cả các tài liệu, sản phẩm có trên hoặc thông qua Trang web này là phù hợp và có thể sử dụng ở các nước khác. Nghiêm cấm việc tiếp cận với Trang web này từ các nước nơi các tài liệu hoặc sản phẩm đó bị coi là bất hợp pháp hoặc bị hạn chế. Nếu sử dụng website này ở bên ngoài Việt Nam, khách hàng phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

9.4  Các tài liệu, sản phẩm và thông tin có trên hoặc được công bố thông qua Trang web này được cung cấp “như thể hiện” và “như sẵn có”. Không có sự đảm bảo một cách rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến tính chính xác hay hoàn chỉnh của thông tin có trên Trang web này hoặc liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay tài liệu nào được giới thiệu trên Trang web này trong phạm vi pháp luật cho phép.

9.5  Mặc dù chúng tôi nỗ lực giữ bảo mật các thông tin và tài liệu có trên website này, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hành vi phá hoại an ninh ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo website này là hoàn toàn an toàn.

10. Giới hạn của việc tiếp cận

Trừ khi được UIP cho phép một cách rõ ràng, nghiêm cấm việc tiếp cận hoặc cố gắng tiếp cận với các khu vực khác của hệ thống máy tính của UIP hoặc thông tin khách có trong hệ thống vì bất kỳ lý do gì. Khách hàng đồng ý không sử dụng robot, spider, quy trình hoặc thiết bị tự động hoặc điều khiển bằng tay để “cào màn hình”, điều khiển “nguồn”, hoặc sao chép các website khác trên website này hoặc nội dung của website mà không được sự đồng ý bằng văn bản của UIP. Khách hàng gửi thư rác cho các người sử dụng khác của website này vì bất kỳ lý do gì. Khách hàng đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình thông dụng nhằm can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào quá trình hoạt động bình thường của website này. Khách hàng đồng ý không thực hiện hành động áp đặt tải trọng lớn hoặc không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của UIP. Khách hàng không được sử dụng các kỹ thuật tạo khung để ghép thương hiệu, logo, tên thương mại hoặc thông tin khác của UIP bao gồm hình ảnh, khung, nội dung hay bố cục/thiết kế tìm thấy trên bất kỳ phần nào của website này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của UIP.

11. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ sự cố nào liên quan đến điều khoản sử dụng hoặc liên quan đến việc sử dụng website UIP mà không thể giải quyết được bằng đàm phán sẽ được hòa giải hoặc phân xử.

12. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

12.1 Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Website này được Công ty TNHH United International Pharma quản lý. Khi mỗi khách hàng truy cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”.

Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của website gửi đến trình duyệt của khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi.

Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của khách hàng cùng với các thông tin khác mà khách hàng cung cấp.

12.2 Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

 • Hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu.
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng.
 • Cung cấp cho khách hàng thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Website của chúng tôi.
 • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website.
 • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Để thực hiện các mục đích nêu trên, công ty chúng tôi sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các công ty đối tác của chúng tôi ở Việt Nam hoặc nước ngoài.
 • Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra ở trên.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của khách hàng để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra trong phạm vi cho phép của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép.

Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền.

Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của khách hàng cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập).

12.3 Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật.

12.4 Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật

Công ty TNHH United International Pharma và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ người tiêu dùng; Công ty đối tác của chúng tôi ở Việt Nam hoặc nước ngoài; Bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong việc thu thập thông tin cá nhân người dùng hoặc bên thứ ba khi có nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

12.5 Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân, hãy gửi e-mail cho chúng tôi theo thông tin sau:

Thông tin của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 • Công ty TNHH United International Pharma
 • Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà The Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP. HCM.
 • Email: uip.info@unitedpharma.com.vn
 • Số điện thoại: 028 3962 1000

Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng, khách hàng có thể liên hệ: 028 3962 1000

13. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. UIP sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của khách hàng được giữ bí mật.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%.

Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng.

Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên. Chúng tôi khuyên khách hàng không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của UIP và UIP không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

Công ty TNHH United International Pharma có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Khách hàng đã đồng ý rằng, khi khách hàng sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó khách hàng nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.